Ban Kiểm Soát

Bà PHAN THỊ HÒA

Trưởng ban Ban kiểm soát

Bà Phan Thị Hòa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tại Tập đoàn Tinh Vân, Tập đoàn Việt Phương, Công ty Cổ phần bốn mùa Toàn Cầu, Công ty cổ phần thời trang Kowil Việt Nam, Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T…

Bà TRỊNH THỊ HƯỜNG

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trịnh Thị Hường đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế tại Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T.

Bà PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Bích Đào đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tại Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T.

THÀNH VIÊN