Ban Giám Đốc

Ông. NGUYỄN NHẬT HOÀNG

Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Nhật Hoàng sinh năm 1976 tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Trước khi đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc tại Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda), ông Hoàng đã có trên 10 năm đảm nhận vị trí Giám đốc kinh doanh tại các công ty: Công ty Unipresident; công ty TNHH TANS Việt Nam; công ty CJ Minh Đạt. 

Trình độ học vấn: Cử nhân Quản Trị Kinh doanh tại Đại học Đà Lạt.