Năm 2017

No.Date of submissionReport's nameDownload
130/10/2017Biên Bản Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Lần 1 – 2017 Download
218/10/2017Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2017 Download
315/10/2017Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 Download
415/10/2017Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Lần 1 Năm 2017 Download
528/03/2017Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 Download
617/03/2017Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông 2017 Download
711/03/2017Thông báo họp ĐHĐCĐ 2017 Download

MEMBERS