Company's charter

No.Date of submissionReport's nameDownload
123/09/2021Điều lệ Công ty sử đổi lần thứ 14-ngày 23.09.2021 Download
223/04/2021Điều lệ Công ty sử đổi lần thứ 13 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22.04.2021 Download
330/06/2020Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 12 (ngày 29-6-2020) Download
428/01/2019Điều lệ Công ty sửa đổi lần 11 Download
520/04/2018ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 10 -ngày 20/04/2018 Download
630/10/2017ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 9 Download
717/11/2016ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 8 Download
808/11/2015ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 7 Download
927/04/2013ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 6 Download
1028/04/2010ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 5 Download
1110/12/2008ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 3 Download
1224/04/2008ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 2 Download
1317/07/2007ĐIỀU LỆ CÔNG TY – SỬA ĐỔI LẦN 1 Download

MEMBERS