Annual general meeting

No.Date of submissionReport's nameDownload
129/06/2020Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 Download
227/06/2020CBTT Sửa Đổi Bổ Sung Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020 Download
315/06/2020Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 29.6.2020 Download
415/06/2020Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 Download
503/04/2020Công văn của Sở KH&ĐT Khánh Hòa đồng ý gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Download
631/03/2020Thông báo tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
105/04/2019Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 Download
225/03/2019Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019 Download
318/03/2019Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Download
421/02/2019Thông báo gửi VSD về ngày ĐKCC tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên 2019 Download
521/02/2019CBTT ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh dách cổ đông tổ chức Đại hội thường niên 2019) Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
120/04/2018Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 (Bổ Sung) Download
220/04/2018Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 Download
318/04/2018Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông (Bổ Sung) Download
409/03/2018Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2018 Download
503/03/2018Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Download
619/02/2018CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
122/04/2021Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 Download
222/04/2021Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 Download
302/04/2021Công Văn Đính Chính Nội Dung Báo Cáo Ban Kiểm Soát 2021 Download
431/03/2021Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
101/05/2016Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Lần 2 2015 Download
220/01/2016Biên Bản – Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Lần 2 2015 Download
305/01/2016Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 Download
408/11/2015Biên Bản – Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Lần 1 2015 Download
525/10/2015Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 Download
623/10/2015Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Lần 1 2015 Download
730/06/2015Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 Download
812/05/2015Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
112/04/2022Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 Download
222/11/2016Nghị Quyết – Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2016 Download
307/11/2016Thông báo họp ĐHĐCĐ 2016 bất thường Download
425/03/2016Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 Download
515/03/2016Thư Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
130/10/2017Biên Bản Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Lần 1 – 2017 Download
218/10/2017Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2017 Download
315/10/2017Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 Download
415/10/2017Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Lần 1 Năm 2017 Download
528/03/2017Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 Download
617/03/2017Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông 2017 Download
711/03/2017Thông báo họp ĐHĐCĐ 2017 Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
114/06/2022Biên bản-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2022 Download
207/06/2022Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – update 07.06.2022 Download
323/05/2022Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Download
423/05/2022Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Download
523/05/2022Công bố thông tin ngày họp và link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Download
621/04/2022Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
116/06/2023Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Download
226/05/2023Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 Download
326/05/2023Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Download

MEMBERS