Periodic reports

No.Date of submissionReport's nameDownload
115/08/2022Giải trình biến động lợi nhuận theo BCTC bán niên 2022 Download
215/08/2022Báo cáo Tài chính bán niên 2022 Download
320/07/2022Báo cáo giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II.2022 Download
420/07/2022Báo cáo tài chính Quý II.2022 Download
520/04/2022Báo cáo tài chính Quý I – 2022 Download
628/01/2022Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 Download
720/01/2022Báo cáo tài chính quý 4.2021 Download
830/03/2021Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Download
923/03/2020Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Download
1025/03/2019Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2018 Download
1107/06/2017Dubbed Financial Report 2016 Download
1228/03/2017Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 Download
1329/03/2016Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 Download
1430/03/2015Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 Download
1530/03/2015Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 Download
1627/03/2014Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 Download
1729/03/2013Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Download
1825/03/2012Financial Report in 2011 Download
1928/03/2011Financial Report in 2010 Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
115/02/2022BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 Download
230/03/2021BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Download
330/03/2020BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Download
430/03/2019BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 Download
530/03/2018BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Download
626/03/2017BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 Download
724/03/2017BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Download
827/03/2015BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Download
924/03/2014BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Download
1026/03/2013BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Download
1125/03/2012BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Download
No.Date of submissionReport's nameDownload
131/07/2022Báo cáo tình hình quản trị – bán niên 2022 Download
228/01/2022Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 Download
330/07/2021Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2021 Download
425/04/2021Quy chế Quản trị Công ty 2021 Download
529/01/2021Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Download
628/01/2016BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 Download
728/01/2016BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 Download
812/01/2015BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 Download
915/07/2014BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Download
1024/01/2014BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013 Download
1112/07/2013BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 Download
1228/03/2013BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012 Download

MEMBERS