Thông tin hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

STTNgày đăngTên báo cáoTải về
125/04/2021Quy chế hoạt động HĐQT – 2021 Tải về
225/04/2021Quy chế hoạt động BKS – 2021 Tải về
309/04/2019Bản cung cấp thông tin Bà NINH THỊ PHƯƠNG -thành viên BKS Tải về
409/04/2019Bản cung cấp thông tin Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT-thành viên HĐQT Tải về
530/10/2017Biên bản họp bầu Trưởng BKS Tải về
614/03/2017Sơ đồ tổ chức Tải về
710/07/2015Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát Tải về