STT Nội dung Thời gian đăng
1 CBTT thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp 05/10/2021
2 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 08/09/2021
3 Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 28/05/2021
4 Công bố thông tin Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 27/04/2021
5 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2020 31/01/2021
6 CBTT bổ sung Tài liệu họp Đại hội ĐCĐ thường niên ngày 29/6/2020 27/06/2020
7 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019 31/01/2020
8 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2018 31/01/2019