STT Nội dung Thời gian đăng
1 Điều lệ Công ty sử đổi lần thứ 14-ngày 23.09.2021 23/09/2021
2 Điều lệ Công ty sử đổi lần thứ 13 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22.04.2021 23/04/2021
3 Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 12 (ngày 29-6-2020) 30/06/2020
4 Điều lệ Công ty sửa đổi lần 11 28/01/2019
5 ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 10 -ngày 20/04/2018 20/04/2018
6 ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 9 30/10/2017
7 ĐIỀU LỆ CÔNG TY - SỬA ĐỔI LẦN 8 17/11/2016
8 ĐIỀU LỆ CÔNG TY - SỬA ĐỔI LẦN 7 08/11/2015
9 ĐIỀU LỆ CÔNG TY - SỬA ĐỔI LẦN 6 27/04/2013
10 ĐIỀU LỆ CÔNG TY - SỬA ĐỔI LẦN 5 28/04/2010
11 ĐIỀU LỆ CÔNG TY - SỬA ĐỔI LẦN 3 10/12/2008
12 ĐIỀU LỆ CÔNG TY - SỬA ĐỔI LẦN 2 24/04/2008
13 ĐIỀU LỆ CÔNG TY - SỬA ĐỔI LẦN 1 17/07/2007