STT Nội dung Thời gian đăng
1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 30/03/2021
2 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
3 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 25/03/2019
4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 30/3/2018
5 Thuyết minh BC Tài chính 2016 7/6/2017
6 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 28/3/2017
7 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 29/3/2016
8 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 30/3/2015
9 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 27/3/2014
10 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 29/3/2013
11 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 25/3/2012
12 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 28/3/2011