STT Nội dung Thời gian đăng
1 Công văn của Sở KH&ĐT Khánh Hòa đồng ý gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 3/4/2020
2 Thông báo tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 31/3/2020
3 Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 18/03/2019
4 CBTT ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh dách cổ đông tổ chức Đại hội thường niên 2019) 21/02/2019
5 Thông báo gửi VSD về ngày ĐKCC tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên 2019 21/02/2019
6 CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 19/12/2018
7 Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2018 09/03/2018
8 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 15/10/2017
9 Thông báo họp ĐHĐCĐ 2017 11/03/2017
10 Thông báo họp ĐHĐCĐ 2016 bất thường 07/11/2016
11 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 25/03/2016
12 Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 05/01/2016
13 Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 25/10/2015