STT Nội dung Thời gian đăng
1 Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 18/03/2019
2 CBTT ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh dách cổ đông tổ chức Đại hội thường niên 2019) 21/02/2019
3 Thông báo gửi VSD về ngày ĐKCC tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên 2019 21/02/2019
4 CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 19/12/2018
5 Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2018 09/03/2018
6 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 15/10/2017
7 Thông báo họp ĐHĐCĐ 2017 11/03/2017
8 Thông báo họp ĐHĐCĐ 2016 bất thường 07/11/2016
9 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 25/03/2016
10 Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 05/01/2016
11 Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 25/10/2015