STT Nội dung Thời gian đăng
1 Thông báo v/v thành viên BKS xin từ nhiệm 09/05/2018
2
3 SCIC thông báo chào bán cổ phiếu VKD 0
4 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 0
5 BẢN CÁO BẠCH 0
6 TB gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 0
7 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 0
8 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 0
9 HNX chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu VKD 0
10 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành CP ra công chúng 0
11 Báo cáo danh sách CĐ nhà nước, CĐ lớn 0
12 IẤY ĐKKD FIT BEVERAGE 0
13 TB nội dung thay đổi ĐKKD (đổi tên Công ty) 0
14 TB việc ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2017 0
15 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 0
16 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 0
17 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 0