STT Nội dung Thời gian đăng
1 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 23/03/2020
2 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2019 25/03/2019
3 Thư gửi cổ đông về việc lấy ý kiến đổi tên Công ty 12/01/2019
4 Tài liệu Đại hội cổ đông 2018-bổ sung 18/04/2018
5 Dự thảo Điều lệ thay đổi lần 10 18/04/2018
6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 05/04/2018
7 Tai lieu hop ĐHĐCĐ bat thuong lan 1-2017-VIKODA-file 2 15/10/2017
8 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2017 13/03/2017
9 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016 20/03/2016
10 Tài liệu ĐHCĐ bất thường lần 2-2015 05/01/2016
11 Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2015-Lần 1 25/10/2015
12 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 15/06/2015
13 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014 13/04/2014
14 Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2013 12/04/2013